Dobro je vedeti: veljati je začel zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost

12. 1. 2022

V državnem zboru je bil sredi decembra sprejet Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost (ZINNI), ki ureja pravico do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost tistim, ki v času rednega šolanja med 18. in 26. letom starosti po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) te pravice niso imeli priznane.

Z ZINNI se popravlja neenotna praksa centrov za socialno delo, ki po ZDVDTP niso enotno priznavali pravice do nadomestila za invalidnost v času rednega šolanja med 18. in 26. letom starosti.

Upravičenec do nadomestila za invalidnost je zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizadeta oseba, ki se ni mogla usposobiti za samostojno življenje in delo in pri kateri je bilo ugotovljeno, da je prizadetost nastala v otroški oziroma mladostni dobi do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma v času rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti.

Upravičenec oziroma upravičenka do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost pa je oseba, ki je kadarkoli v času rednega šolanja med dopolnjenim 18. in 26. letom starosti, vendar največ do 31. decembra 2018 (upravičeno obdobje) izpolnjevala pogoje za pridobitev pravice do nadomestila za invalidnost in:

  • je v upravičenem obdobju vložila vlogo za nadomestilo za invalidnost, vendar ji pravica ni bila priznana iz razloga, ker se še redno šola, ali
  • v upravičenem obdobju ni vložila vloge za nadomestilo za invalidnost, pravico do nadomestila za invalidnost pa je pridobila po zaključku rednega šolanja.

Upravičencu za vsak mesec, ko je izpolnjeval pogoje, pripada znesek nadomestila za invalidnost v višini 382,32 evra. Izplačila po ZINNI se ne štejejo v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, razen pri pravici do izredne denarne socialne pomoči. Prav tako od izplačil nadomestila ni treba plačati dohodnine.

O priznavanju pravice do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost odloča na zahtevo upravičenca krajevno pristojen center za socialno delo. Upravičenec vloži vlogo v šestih mesecih od uveljavitve ZINNI. Zakon je začel veljati 8. januarja 2022, rok za oddajo vloge je 8. julij 2022.

Prikazna fotografija Ibrahim Rifath/Unsplash

Še niste članica ali član sindikata?

Poiščite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share