Mnenja slovenskih kandidatnih list na evropskih volitvah o Zavezah ETUC za pravičen dogovor za delavke in delavce

6. 6. 2024

Zaveze za pravičen dogovor za delavke in delavce, ki so objavljene na zadnji strani zadnje redne številke Delavske enotnosti smo posredovali enajstim listam, katerih kandidati in kandidatke se na evropskih volitvah potegujejo za mesta evropskih poslank in poslancev, ter jih prosili, naj se opredelijo, katere tri zaveze so zanje najpomembnejše in katere tri najmanj, oziroma ali manifest podpirajo ali ne.

Do zaključka redakcije, v ponedeljek, 3. 6. 2024, se je odzvalo pet od enajstih kandidatnih list, med njimi so v Gibanju Svoboda, Levici, Socialnih demokratih, skupni listi strank DeSUS in Dobra država manifest v celoti podprli. V listi stranke Resnica so izpostavili tri zanje najbolj in najmanj pomembne zaveze. Spodaj objavljamo odgovore v celoti.


Gibanje Svoboda

“Nikakor ne bi mogli izpostaviti, katere točke Manifesta so najbolj in katere najmanj pomembne, saj vse definirajo položaj evropskih delavk in delavcev ter pravičnega prehoda, ki je ena izmed zavez Gibanja Svoboda. Manifest podpiramo.”


Levica

“V Levici podpiramo vse zaveze iz manifesta. Uresničevanje vseh dvanajstih zavez je ključno za uresničevanje socialne unije, ki na prvo mesto postavlja blaginjo svojih prebivalcev ter daje prednost delu pred kapitalom. Predvsem pomembni sta zavezi za zavrnitev varčevalnih politik in močne industrijske politike in javni sektor, saj sta predpogoj za pravičen družben razvoj, ki temelji na solidarnosti in pravični porazporeditvi ustvarjenega bogastva. Državam članicam, še posebno perifernim, je treba zagotoviti manevrski prostor za financiranje naložb v pravičen zeleni prehod na eni strani in ohranjanje visoko kakovostnih univerzalno dostopnih javnih storitev na drugi, saj so ključne za blaginjo prebivalcev, še posebno tistih iz dohodkovno in premoženjsko šibkejših gospodinjstev. Podobno pomembne so zaveze na področju dela. EU mora zagotoviti, da so vsi, ki delajo upravičeni do pravic, ki iz delovnega razmerja izhajajo, zato so nujno potrebni ukrepi za preprečevanje prekarnosti in prilagoditev delovnopravne zakonodaje na nove (tehnološke) okoliščine, od umetne inteligence do platformnega kapitalizma. Poleg tega mora EU poskrbeti za enotne minimalne standarde na področju plačila za delo (minimalna plača), delovnih pogojev (varnost in zdravje pri delu, skrajševanje delovnega časa, pravična razdelitev neplačanega in plačanega dela med spoloma) ter za podporo organiziranemu delavstvu in kolektivnemu dogovarjanju.”


Resni.ca

“Po temeljitem premisleku smo identificirali tri zaveze, ki so za našo kandidatno listo najpomembnejše, in tri, ki jih smatramo za manj pomembne v kontekstu naših trenutnih političnih prioritet.

Tri najpomembnejše zaveze:

Podpora sindikatom, kolektivnim pogajanjem in socialnemu dialogu: Verjamemo, da so močni sindikati ključni za zaščito pravic delavcev in za vzpostavitev pravičnega delovnega okolja. Zavzemamo se za krepitev pravic do organiziranja, dostopa do delovnih mest in kolektivnega pogajanja.

Varno delo: Zdravje in varnost delavcev sta za nas izjemno pomembni. Podpiramo izboljšave v zakonodaji EU, ki ščitijo delavce pred nevarnostmi na delovnem mestu, vključno z novimi tveganji, ki jih prinaša digitalizacija.

Zavrnitev varčevalnih politik: Nasprotujemo varčevalnim ukrepom, ki škodujejo delavcem in zagovarjamo politike, ki spodbujajo gospodarsko rast in distribucijo dobička med vse sloje družbe.

Tri zaveze, ki so za nas manj pomembne:

Javna poraba za družbeni napredek: Čeprav razumemo pomen javne porabe za družbeni napredek, menimo, da mora biti ta strogo nadzorovana in usmerjena z jasnimi cilji za izboljšanje gospodarske učinkovitosti.

Pravičen, na pravicah temelječ pristop k migracijam in azilu: Medtem ko podpiramo varne in zakonite poti za migrante, menimo, da je potrebno večji poudarek na integraciji in nadzoru migracijskih tokov za zagotovitev družbene in gospodarske stabilnosti.

Progresivna vloga Evrope v svetu: Čeprav podpiramo načela, kot so mir in človekove pravice, menimo, da mora EU najprej okrepiti svojo notranjo kohezijo in gospodarsko neodvisnost, preden prevzame aktivnejšo vlogo na globalni ravni.

Stališče do vseh zavez:

Naša lista se zavzema za krepitev delavskih pravic in izboljšanje delovnih pogojev, vendar menimo, da je potrebno nekatere zaveze prilagoditi realnostim in specifičnim potrebam evropskega gospodarstva in družbe. Na splošno podpiramo večino zavez, vendar s poudarkom na pragmatičnem pristopu, ki upošteva ekonomske in socialne razmere v EU.”


Skupna lista strank DeSUS in Dobra država

“Naj uvodoma poudarimo, da v celoti podpiramo zahteve iz vašega manifesta in so v veliki meri tudi vključena v naš program v okviru zavzemanja, da se v EU uveljavi razvojni model “Gospodarska rast tudi za blaginjo ljudi” z javnim zdravstvom in šolstvom, z usklajevanjem socialnih dajatev z rastjo dobičkov, tudi na račun znižanja prispevkov za namene oboroževanja v NATU. Zaradi podaljšanja življenjske dobe prebivalstva je potrebno ustvarjati pogoje za kakovostno življenje vseh generacij in dostojno staranje z ustvarjanjem pogojev in ukrepov za ustrezno bivalno okolje, za zdravstveno oskrbo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, vseživljenjsko učenje za vse generacije. EU mora zavzeti aktivno politiko zaščite okolja in biotske raznovrstnosti in v praksi upoštevati načelo trajnostnega razvoja, ker le tako lahko takoj začnemo zmanjševati uničujoče posledice podnebnih sprememb in poskrbimo, da bodo naši zanamci imeli možnost živeti na čistem in mirnem planetu Zemlja. Ključno pa je, da vzpostavimo in ohranimo mir ter uvedemo razum v politiko.

Težko bi opredelili le tri zaveze, ki so najpomembnejše in na drugi strani tri, ki so manj pomembne, saj se v vseh 12 celovito vključujejo vse potrebne aktivnosti, ki nam lahko zagotovijo svobodno življenje in delo v miru brez strahu pred revščino, negotovostjo, nespoštovanjem, diskriminacijo, nasiljem, vojno ali zatiranjem v Evropi, ki mora ostati kraj za prijetno življenje, delo, vzgojo otrok, skrb za ljubljene osebe, upokojitev in starost, ki mora v praksi uresničevati evropski steber socialnih pravic, temeljnih človekovih pravic, vključno z reproduktivnimi pravicami in enakostjo spolov.

Skratka podpiramo in si bomo (kot potencialni) evropski poslanci/ke aktivno prizadevali za doseganje in izboljšanje vseh zavez iz manifesta.”


Socialni demokrati

“Socialni demokrati iz manifesta za zagotavljanje pravičnega prehoda za vse delavce podpiramo vse zaveze. Med njimi bi izpostavili odpravo prekarnega dela in izboljšanje delovnih pogojev, zavrnimo varčevanje in zagotavljanje pravičnega prehoda. Vse to so tudi vsebine, ki jih Socialni demokrati zagovarjamo v programu za volitve v Evropski parlament Močna Evropa, močna Slovenija: solidarna, zelena, inovativna in varna.

Pri tem iz našega programa posebej poudarjamo, da se zavzemamo za to, da bo vsak imel pravico, da od svojega dela dostojno živi. Evropska unija mora prevzeti regulatorno vlogo za zaščito delavskih pravic. Delu in delavcem je treba povrniti dostojanstvo. Da moramo preprečiti izkoriščanje delavcev, delo na črno in pohlep interesov kapitala ter da se bomo borili za kakovostna delovna mesta in dostojne plače. Potrebno je izničiti plačno vrzel med spoloma. Prizadevali si bomo za skrajšanje delovnega časa, uveljavitev pravice do odklopa in pravice do izobraževanja med delovnim procesom ter še naprej krepili vlogo sindikatov in socialni dialog.”

Share