Kjer je organiziran sindikat, je manj nepravilnosti in regres višji

5. 7. 2022

Po izteku roka za izplačilo regresa za letni dopust (do 1. julija) smo na ZSSS preverili, v kakšni meri je spoštovano določilo zakona o rokih in višini regresa za letni dopust in kakšna višina regresa je bila izplačana po posameznih dejavnostih, kjer je organiziran sindikat.

Po zbranih podatkih po sindikatih dejavnosti, članih ZSSS, kar zajema približno 400 delodajalcev, ugotavljamo, da v panogah kovinske industrije, elektroindustrije, kovinskih materialov, komunale, gradbeništva, trgovine, kemije, živilske industrije in kmetijstva, prometa in zvez ter energetike, kjer smo preverjali dejansko stanje, z izplačili regresa ni bilo težav.

Višina izplačanega regresa je bila skoraj pri vseh delodajalcih višja od zakonske določene (minimalna višine je 1074, 43 evra). Glede na to, da imajo navedene dejavnosti tudi sklenjene kolektivne pogodbe na ravni države (z izjemo kemije), ki določajo višje minimalne zneske regresa, v podjetjih pa so dodatno tekla pogajanja med sindikati in delodajalci, je bil v marsikaterem podjetju izplačan še bistveno višji regres od minimalnega.

Zneski izplačanega regresa so tako znašali med 1100 do več kot 2000 evrov. Ugotavljamo, da so izplačani zneski večinoma bistveno višji od tistih, izplačanih v letu 2020, in tudi višji od lanskih. Zelo majhno število podjetij je del izplačila regresa v skladu z zakonsko možnostjo prenesla v jesen. Ker pa povsod nismo organizirani in vseh podatkov zato nimamo, delavke in delavce pozivamo, da nam morebitne kršitve sporočijo, kršilce pa bomo prijavili na inšpektorat za delo. Regres je sicer prejemek, ki ga morajo delavke in delavci prejeti vsako leto, ne glede na dejavnost in lastništvo, neizplačan regres pa je mogoče iztožiti v roku petih let od zapadlosti.

V navedenih dejavnosti, kjer je organiziran sindikat, nepravilnosti pri izplačilih nismo zaznali, ugotavljamo pa, da se pri regresu, poleg samega namena regresa, pogosto znesek določa tudi v povezavi s težjimi pogoji dela ali kot del nagrade za delovno uspešnost, saj je znesek najmanj obdavčen med vsemi prejemki.

Glede na dejstvo, da inšpekcija dela vsako leto pri delodajalcih opravlja nadzore v zvezi z izplačilom regresa zaposlenim, predlagamo, da bi hkrati opravila še nadzor nad delovnim časom. Ugotavljamo namreč, da zaradi pomanjkanja delavk in delavcev obstoječi zaposleni ne morejo več na dopust, ali pa opravljajo delo prek ur, določenih z zakonom.

Lidija Jerkič, predsednica ZSSS,
foto Ibrahim Rifath/Unsplash

Share