Za blaženje stisk v času epidemije novega koronavirusa: Objavljamo predloge ukrepov ZSSS

23. 3. 2020

Sindikati smo se v času epidemije novega koronavirusa pomembno angažirali. Aktivno se borimo za to, da delavke in delavci, še posebej tisti najbolj ranljivi (prekarke in prekarci ter drugi), ne bi nosili bremena zaostrenih gospodarskih razmer, oblikujemo ter predlagamo interventne ukrepe, informiramo in svetujemo ter opozarjamo na nepravilnosti.

V želji prispevati k čim hitrejšemu sprejemu ukrepov v zvezi z izbruhom bolezni COVID-19 in v povezavi z družbenimi, socialnimi, gospodarskimi ipd. posledicami, ki smo jim (že) priča, smo Vladi RS, ministrstvu za delo ter ekonomistu Mateju Lahovniku, ki vodi priprave na interventni zakonski paket, tako posredovali predloge ukrepov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Predlogi so usmerjeni k blaženju stisk vseh prebivalk in prebivalcev v državi ter sledijo pozivom vseh, ki se v zadnjih dneh obračajo na nas: delavk in delavcev, upokojenk in upokojencev, mladih, prekark in prekarcev …

S poslanimi predlogi vlado pozivamo, da v pripravo ukrepov kot tripartitni organ, ki ima pristojnosti na področju ekonomskih in socialnih pravic delavcev, vključi tudi Ekonomsko-socialni svet.

Izpostavljamo nekaj vsebinskih poudarkov:

Predlagamo, da se:

 • zaščiti prejemke vseh prebivalcev na način zagotovljenega mesečnega zneska (plače, nadomestila, subvencije);
 • najmanj za 30 odstotkov zniža cena najemnin za stanovanja, katerih lastnik je država ali občina za obdobje od 1. 3. 2020 do najmanj 30. 6. 2020, enako priporočilo naj gre tudi zasebnim najemodajalcem;
 • prepove dvig cen osnovnih življenjskih potrebščin do konca leta 2020 (najvišja možna cena je enaka ceni na dan 1. 3. 2020);
 • zniža stopnja DDV na osnovne življenjske potrebščine;
 • prepove dvig cen osnovnih življenjskih potrebščin do konca leta 2020 (najvišja možna cena je enaka ceni na dan 1. 3. 2020);
 • znižana stopnja DDV na osnovne življenjske potrebščine;
 • najvišja maloprodajna cena pogonskih goriv in kurilnega olja enaka ceni, ki velja na dan 21. 3. 2020;
 • za najmanj 15 odstotkov poveča subvencioniranje vrtcev ter oskrbe v domih za starejše;
 • za čas zaprtja šol in vrtcev subvencija za malico in kosilo, do česar so upravičeni otroci staršev v nižjih dohodkovnih razredih v skladu z odločbo CSD, prelije v znesek in se le ta izplača skupaj z otroškim dodatkom, če pa je le mogoče se organizira topla prehrana;
 • najmanj za 30 odstotkov zniža cena elektrike in komunalnih storitev za obdobje od 1. 3. 2020 do najmanj 30. 6. 2020;
 • upokojencem z nizkimi pokojninami k redni pokojnini izplača enkraten finančni dodatek;
 • študentom se ne zaračuna stroškov bivanja v študentskih domovi, saj so se zaradi epidemije morali izseliti;
 • najranljivejšim skupinam delavk in delavcem se omogoči pridobiti izredno socialno pomoč ali povračilo izpada prihodka;
 • v sodelovanju z Banko Slovenije in v Sloveniji delujočimi bankami ter drugimi finančnimi institucijami (npr. leasing hišami) se dogovori oprostitev oziroma vsaj 50-odstotno znižanje obresti za finančne obveznosti posameznikov, ki izhajajo iz kreditnih in leasing pogodb;
 • brezplačni moratorij do 30. 6. 2020 na vse hipotekarne kredite;
 • za posameznike predlagamo brezplačni odlog mesečnih plačilnih obveznosti iz naslova sklenjenih kreditnih in leasing ter drugih finančnih pogodb, in sicer za obdobje do 30. 6. 2020;
 • banke naj za najmanj 50 odstotkov znižajo stroške bančnega poslovanja s fizičnimi in pravnimi osebami;
 • olajša se dostop do bančnih kreditov, katerih namen je energetska obnova stavb oziroma vlaganje v večjo energetsko učinkovitost stavb s poroštvom države (ko ga bo mogoče izvajat);
 • odloži se plačilo dohodnine za leto 2019 do konca leta 2020 oziroma se omogoči obročno izplačilo dohodnine do višine 1.000 evrov za leto 2019 do konca leta 2021.

Za samozaposlene in samostojne podjetnike predlagamo, da:

 • samozaposlene se za čas, ko svojega dela zaradi posledic epidemije ne morejo opravljati, oprosti plačevanje prispevkov za socialno varnost, strošek prevzame država;
 • določi se dejavnosti, ki imajo zaradi odločitve Vlade RS, onemogočeno poslovanje in jim za obdobje do 31. 7. 2020, pod določenimi pogoji, nakaže na njihov TRR povprečni znesek nadomestila, ki bi ga prejeli na Zavodu za zaposlovanje, če bi imeli status brezposelne osebe, od tega plačajo prispevke in dohodnino. V primeru s. p.-ja, ki zaposluje delavce, je pogoj za tovrstno denarno pomoč ne zaprtje s. p.-ja in ne odpuščanje delavcev še 12 mesecev po prenehanju prejemanja takšnega denarnega zneska. Lahko je tudi posojilo, ki ga je potrebno brez obresti vrniti v 24 mesecih po prenehanju prejemanja tovrstne denarne pomoči.

Za pravne osebe predlagamo, da:

 • oblikujejo se posebna proračunska sredstva, ki so namenjena vsem delodajalcem, v katerih je zaradi posledic epidemije nastala poslovna škoda ali je zaradi pogodbenih kazni do poslovnih partnerjev ogrožen obstoj delovnih mest. Upravičenost do tovrstnih proračunskih sredstev je potrebno vezati na ohranitev delovnih mest;
 • posebne državne pomoči morajo biti deležni tisti delodajalci, katerim je v času epidemije onemogočeno opravljati svojo dejavnost oziroma jim je le-ta zelo okrnjena;
 • sprejetje ustreznih ukrepov, ki bi gospodarskim družbam (npr. trgovskim verigam) onemogočali odliv dobička v tujino, ki je posledica poslovanja s prebivalstvom v času epidemije in njegova preusmeritev v poseben sklad, katerega namen je povečanje plač delavcem, ki delajo v teh nevarnih in neugodnih razmerah. Določena finančna sredstva bi v sklad namenila tudi država.

Dokument z omenjenimi in drugimi predlogi ukrepov ZSSS je sicer dostopen tukaj. Naj poudarimo, da gre za prvi sklop tovrstnih predlogov, saj intenzivno pripravljamo nove.

Share