Plače so že od nekdaj izjemno občutljivo družbeno in politično področje, saj plača predstavlja veliki večini delavcev glavni vir dohodka, kar pomeni, da višina plače bistveno vpliva na njihov življenjski standard in na dostojnost njihovega življenja. Plače prispevajo k zvišanju kupne moči in s tem h gospodarski rasti. Poleg tega predstavljajo plače nadomestilo za vložen trud in delujejo kot priznanje prispevka vsakega posameznika k poslovanju podjetja, zavoda oziroma ustanove. Zato so plače in nagrajevanje pomemben motivacijski dejavnik, ki spodbuja zaposlene k boljšemu delu. Zmanjševanje plač postaja ključna determinanta pri zmanjševanju stroškov, s tem pa se vse preveč poudarka namenja stroškovnemu vidiku plač v podjetjih in državi, čemur v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije ostro nasprotujemo. Za Slovenijo je značilna večja zgoščenost plač v spodnjem delu porazdelitve kot v drugih državah. Prav tako večina zaposlenih v Sloveniji prejema plačo nižjo od slovenskega povprečja. Poleg ohranitve realne rasti plač je potrebno zagotoviti tudi usklajevanje plač s produktivnostjo.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije se zavzemamo za stabilno in realno rast plač zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju z namenom postopnega približevanja plačam v razvitih državah.

Zahtevamo, da se plače usklajujejo tako s celo inflacijo kot tudi z delom produktivnosti.

Zavzemamo se za uveljavitev novega plačnega modela za zasebni sektor, pripravljenega s strani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Novi plačni model postavlja temeljne smernice, s katerimi opredeljuje osnovno plačo delavca, delovni čas, zahtevnost delovnega mesta, vnaprej znane rezultate dela ter opis normalnih pogojev dela. Kolektivne pogodbe dejavnosti in podjetniške kolektivne pogodbe bodo na podlagi novega plačnega modela nadgradile dosedanji preživeti sistem in dejansko postale temelj plačne politike. Z zagotovitvijo minimalne plače kot plačnega dna je osnova plačne politike opredelitev I. tarifnega razreda v višini minimalne plače.

Sodelovati želimo pri nadaljnjem dograjevanju plačnega sistema javnega sektorja, ki naj predvsem odpravi anomalije in vzpostavi pravičnejša plačna razmerja tudi za spremljajoča, tehnična in administrativna delovna mesta.

Prizadevamo si za odpravo razlik med plačami moških in žensk.

V Sloveniji imamo visoko obremenjeno delo, medtem pa je obremenitev kapitala med najnižjimi v EU. Zato zahtevamo, da se postopno zmanjšuje obdavčitev dela, izpad prihodkov v javnofinančne blagajne pa se nadomesti s prenosom obdavčitve na kapital, finančne transakcije, luksuz, in drugo.

Ker dobiček ni rezultat le vloženega kapitala s strani lastnikov, temveč tudi vloženega dela s strani zaposlenih, je zakonska določba o neobvezni delitvi dobička neprimerna. Zato  zahtevamo spremembe Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, ki naj uvedejo obvezno delitev dobička med zaposlene. Poleg tega zahtevamo opredelitev ustreznega razmerja za delitev ustvarjenega dobička, ki naj pripada lastnikom kapitala, zaposlenim in razvoju podjetja.

 

AKTUALNO!

 

Plačni priročnik – januar 2017

Plačni priročnik – februar 2017

Plačni priročnik – marec 2017

Plačni priročnik – april 2017