MEDNARODNA ORGANIZACIJA DELA (ILO)

Mednarodna organizacija dela (MOD) je specializirana agencija Organizacije združenih narodov (OZN). Ustanovljena je bila leta 1919 z Versajsko pogodbo, leta 1946 pa je postala prva specializirana agencija Organizacije združenih narodov. Namen MOD je uveljavljanje socialne pravičnosti in mednarodno priznanih človekovih in delovnih pravic.

V okviru OZN ima MOD edinstveno tripartitno strukturo, kar pomeni, da so predstavniki vlad, delodajalcev in delojemalcev enakopravno zastopani v upravnih organih organizacije.

MOD postavlja mednarodne delovne standarde v obliki konvencij in priporočil, ki predstavljajo minimalne standarde osnovnih delovnih pravic, kot so svoboda združevanja, pravica do organiziranja, pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb, odprava prisilnega dela, enake možnosti in enaka obravnava ter ostali standardi, ki uravnavajo pogoje, povezane z različnimi vidiki področja dela.

Republika Slovenija je bila sprejeta v MOD 29. maja 1992. Slovenska delegacija, ki jo sestavljajo predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov, se udeležujejo rednih letnih zasedanj MOD. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa poleg tega sodeluje v različnih projektih, ki sodijo pod okrilje MOD.

Ratificirane konvencije:

 

EVROPSKI EKONOMSKI IN SOCIALNI ODBOR (EESO)

Z Ekonomsko-socialnim odborom se institucije posvetujejo pred vsako odločitvijo na področju gospodarske in socialne politike. Sestavljajo ga predstavniki različnih ekonomskih in socialnih delov organizirane civilne družbe, zlasti predstavniki proizvajalcev, kmetov, prevoznikov, delavcev, trgovcev in obrtnikov, samostojnih poklicev, potrošnikov in predstavniki splošnega interesa. Člane Ekonomsko-socialnega odbora za dobo štirih let imenuje Svet, ki s kvalificirano večino odloča o predlogih držav članic. Ima 344 članov, od tega 7 iz Slovenije. Razdeljenih so v tri skupine, ki predstavljajo delodajalce, delojemalce ter različne gospodarske in družbene interese.

Spodaj si lahko prebrete nekatera mnenja Evropskega ekonomsko socialnega odbora (EESO):

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o finančni participaciji delavcev v Evropi (21.10. 2010)

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o oživitvi gospodarstva: pregled stanja in konkretne pobude (16.9. 2010)

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o temi Po koncu krize: nov finančni sistem za notranji trg (16. 9. 2010)

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi zakonitega priseljevanja pri reševanju demografskih vprašanj (16.9. 2010)

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zelenih delovnih mestih (16.9. 2010)

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o temi Kakšne storitve splošnega pomena potrebujemo za odgovor na krizo? (16. 9. 2010)

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Prenovljena socialna agenda: Priložnosti, dostopnost in solidarnost v Evropi 21. stoletja (14.1. 2009)

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o novem akcijskem programu socialnih ukrepov EU (raziskovalno mnenje) (9.7. 2008)

Mnenje Evropskega ekonomsko socialnega odbora o vlogi socialnih partnerjev pri usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja (raziskovalno mnenje) (Bruselj, 11.7. 2007)

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o fleksivarnosti (razsežnost notranje prožnosti – kolektivna pogajanja in vloga socialnega dialoga kot instrumentov urejanja in preoblikovanja trgov dela) (raziskovalno mnenje) (11.7. 2007)

Mnenje strokovne skupine za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo o vlogi socialnih partnerjev pri izboljšanju položaja mladih na trgu dela (raziskovalno mnenje)

Mnenje strokovne skupine za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Spodbujanje dostojnega dela za vse Prispevek Unije k izvedbi agende za dostojno delo po svetu (17.1. 2007)

 

NACIONALNI OKVIR:

DELOVNA RAZMERJA IN PRAVICE IZ DELA 

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, 103/2007) – neuradno prečiščeno besedilo

Zakon minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/2010)

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006)

Zakon o evropskih svetih delavcev (Uradni list RS, št. 59/2002, 103/2007)

Zakon o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/1994, 32/1997, 36/2000)

Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/2006 – uradno prečiščeno besedilo 2)

Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006)

Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/2000, 111/2007)

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/2006 – uradno prečiščeno besedilo 4)

Zakon o reprezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št. 13/1993)

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/2007 – uradno prečiščeno besedilo)

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske delniške družbe (SE) (Uradni list RS, št. 28/2006)

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske zadruge (Uradni list RS, št. 79/2006)

Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb (Uradni list RS, št. 56/2008)

Zakon o stavki (Uradni list RS, št. 23/1991)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/1999, 64/2001)

Zakon o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/2008)

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/1997,

9/1998, 48/2001 – neuradno prečiščeno besedilo)

Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 19/1997)

Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo)

Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih (Uradni list RS, št. 48/1990,  38/1994)

Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka (Uradni list RS, št. 3/1995, 23/1995, 39/1995, 60/1995, 1/1996, 18/1996, 35/1996, 56/1996, 1/1997, 22/1997, 78/1997, 3/1998, 1/1999, 61/1999, 3/2000, 62/2000, 4/2001, 62/2001, 8/2002, 69/2002, 109/2002, 72/2003, 127/2003)

Pravila delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (Uradni list RS, št. 82/2007 – prečiščeno besedilo)

 

TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE

Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (Uradni list RS, št. 42/2009)

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (Uradni list RS, št. 5/2009, 40/2009, 57/2009) – neuradno prečiščeno besedilo

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/2007, 85/2009)

Zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/2002, 92/2007, 85/2009)

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 29/2010) – neuradno prečiščeno besedilo

Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/2007, 63/2007 – popr., 40/2009)

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/2007- uradno prečiščeno besedilo)

Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010)

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 114/2006-ZUTPG, 59/2007-ZŠtip (63/2007-popr.)) – neuradno prečiščeno besedilo

 

Share