Objavljen razpis za sindikalno priznanje Roža mogota – Vabljeni k sodelovanju!

23. 10. 2023

Odbor ZSSS za enake možnosti objavlja razpis za priznanje Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških za leto 2023/24.

Priznanje Roža mogota za dosežek s področja enakih možnosti žensk in moških lahko prejme posameznik oziroma posameznica ali organizacija, podjetje ali ustanova, ki se je odlikoval/a z dosežkom, ki pomembno prispeva k ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških. Priznanje se lahko podeli za dosežek v preteklem koledarskem letu 2023, pa tudi posamezniku oziroma posameznici ali organizaciji, podjetju ali ustanovi za življenjsko delo oziroma za dosežek ali vidno prizadevanje v daljšem časovnem obdobju, ki je pomembno prispeval k uveljavljanju enakih možnosti žensk in moških. Roža mogota se lahko podeli za dosežek ali vidno prizadevanje v ZSSS ali izven nje.

Dobitnik oziroma dobitnica priznanja prejme kipec Roža Mogota, delo akademskega kiparja Dušana Tršarja. Predloge za podelitev priznanja lahko dajo sindikati podjetij, zavodov in ustanov, sindikati – člani ZSSS ter njihov posamezni član oziroma članica, regije in območne organizacije ZSSS ter organi ZSSS. Če je predlagatelj posameznik, mora predlogu priložiti kopijo članske izkaznice.

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati obrazložitev in opis dosežka oziroma prizadevanja. Zaželeno je, da predlagatelj opis dosežka oziroma prizadevanja dopolni z gradivom, ki prikazuje prispevek kandidata oziroma kandidatke.

Pisna obrazložitev predlogov na največ dveh straneh mora temeljiti na vsaj enem od naslednjih kriterijev:

 • odpravljanje stereotipov o tradicionalnih vlogah in delitvi dela med moške in ženske na domu, delovnem mestu in v družbi na splošno,
 • uveljavljanje žensk in moških na področju dela in izobraževanja, kjer sicer prevladujejo zgolj predstavniki enega spola (zdravstvo in socialno varstvo, strokovnjaki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, znanost, inženiring ipd.),
 • ukrepi, ki mater in očeta spodbujajo, da med sabo uravnotežita breme starševskega dopusta in odsotnost z dela zaradi nege bolnega otroka,
 • omogočanje ravnotežja med delom in zasebnim življenjem tako za mater kot očeta,
 • ureditev delovnega časa, ki staršem olajša usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti oziroma odpravljanje nepotrebno dolgih delovnikov ter nerednega delovnega časa,
 • uvajanje organizacije dela, ki staršem omogoča izbiro obdobij večjega poklicnega angažiranja in obdobij večjih družinskih obveznosti,
 • zaščita materinstva in očetovstva na trgu dela,
 • organizacija dnevnega varstva otrok in onemoglih starejših družinskih članov kot odpravljanje ovir za polno zaposlenost staršev,
 • ukrepi za odpravljanje razlik v višini plač in pokojnin žensk in moških oziroma odkrivanje vzvodov za te razlike,
 • ukrepi za odpravljanje razlik v dostopu do IKT ter za odpravljanje razlik v digitalni pismenosti med ženskami in moškimi,
 • uveljavitev določb v kolektivnih pogodbah, ki podpirajo enake možnosti žensk in moških,
 • ukrepi, ki spodbujajo enake možnosti žensk in moških pri poklicnem napredovanju,
 • ukrepi za pospeševanje vključevanja žensk v odločanje,
 • ukrepi, ki spodbujajo enake možnosti žensk in moških pri dostopu do izobraževanja in usposabljanja, mentorskih shem ipd.,
 • ukrepi in zavzemanje za zmanjšanje razlik glede izpostavljenosti revščini med starejšimi ženskami in moškimi,
 • ukrepi in zavzemanje za zmanjšanje izpostavljenosti prekarnim oblikam dela med ženskami in moškimi,
 • odpravljanje spolnega nadlegovanja in nasilja zaradi spola na delovnem mestu in v zvezi z delom,
 • podpora žrtvam nasilja v družini, nasilja nad ženskami in spletnega nasilja na delovnem mestu,
 • opozarjanje na še neodkrite ovire za enake možnosti žensk in moških,
 • izjemni pogum posameznika/ce pri terjanju od delodajalca ali na sodišču, da se uveljavi pravica do enake plače ter enakih možnosti za poklicno napredovanje,
 • izjemni pogum posameznika/ce pri terjanju od delodajalca ali na sodišču, da se doseže zaščita pred spolnim nasiljem in nadlegovanjem na delovnem mestu,
 • izjemni pogum posameznika/ce pri terjanju od delodajalca ali na sodišču, da se odpravi diskriminacija na delovnem mestu,
 • dosežki ali vidna prizadevanja pri uveljavljanju sistemskih sprememb, ki prispevajo k enakim možnostim žensk in moških,
 • učinkovita promocija enakih možnosti v sredstvih javnega obveščanja.

Predloge za podelitev morajo upravičeni predlagatelji poslati Odboru najpozneje do 15. januarja 2024 na naslov: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Odbor ZSSS za enake možnosti, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: tajnistvo.predsednice@sindikat-zsss.si.

Po zaključenem roku za predlaganje kandidatov ali kandidatk bo Odbor obravnaval vse prispele predloge, ki so skladne z razpisom, ter predlagal predsedstvu ZSSS dobitnika ali dobitnico priznanja.

Priznanje bo podelila predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, in sicer ob mednarodnem dnevu žensk, ob 8. marcu 2024.


Zakaj je treba prepoznati tiste, ki se zavzemajo za enake možnosti žensk in moških?

Tudi letos je odbor za enake možnosti ZSSS pripravil razpis za podelitev najvišjega Zvezinega priznanja s področja, ki ga pokriva. Tokrat so pravila, po katerih med nami zbiramo tiste, ki jim ga bomo podelili, malo spremenjena. Poglejmo zakaj in kako.

Spomnimo, da je ZSSS priznanje začela podeljevati leta 2007 ob mednarodnem dnevu žensk, ki simbolizira boje za enake možnosti spolov na mnogih področjih. A čeprav gre za vsakoleten razpis, to priznanje v vsem tem času kar petkrat ni bilo podeljeno, od tega kar štiri zadnja leta zapored.

Žalostno, toda resnično je dejstvo, da niti med svojimi vrstami niti širše v družbi ne znamo prepoznati tistih, žensk in moških (če uporabimo le binarno spolno delitev), ki si na tem področju prizadevajo za napredek, velike pa tudi drobne izboljšave, ki pomenijo kamenček v mozaiku. Odbor za enake možnosti ZSSS, ki vsako leto poziva vse, ki bi lahko koga predlagali, opozarja, kako je to pomembno, in pošilja opomnike, naj vendarle pogledamo okoli sebe, se je nad tem dejstvom zamislil že prvo leto, ko ni bilo (primernih) kandidatk in kandidatov, pa še drugo in tretje leto, pa tudi letos. Članice in člani smo sami iskali ideje in nismo obupali, tako vendarle ugotovili, da je mogoče kakšna zadrega tudi v samih razpisnih pogojih. In na pobudo nekdanje predsednice tega odbora, sedaj strokovne sodelavke ZSSS, Lučke Böhm smo letos spomladi v odboru pripravili spremembe pravilnika o podeljevanju priznanja, ki ga je na svoji redni seji predsedstvo ZSSS tudi potrdilo. Zdaj upamo, da bo to skupaj s še bolj intenzivno kampanjo zaleglo.

Kakšne so spremembe pravilnika in kako širijo nabor možnih dobitnic in dobitnikov priznanja?

Predvsem gre za širitev kriterijev za podeljevanje. Vanje je odbor zapisal ne le tiste dosežke, ki so zbudili pozornost n pomembno prispevali k ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških v zadnjem letu, kot je bilo v pravilniku zapisano do sedaj, ampak zajemajo tudi širša prizadevanja, ki niso vezana le na določeno leto, pa tudi na takšna, ki so potekala kdaj prej ali pa celo daljše obdobje; imenovali smo jih življenjsko delo. Pa tudi ni nujno, da gre za dosežek v klasičnem smislu, torej za takšnega, ki je (že) doživel pozitiven epilog. Saj so takšni dosežki, roko na srce, lahko kdaj »zakrinkani« v manjše epizode ali pa izpostavljeni celo tako visokim oviram, da je preprosto potrebno še, da dozori čas za neke nove ideje. Imenovali smo jih »vidna prizadevanja«.

Kriterijem smo dodali še nekaj sodobnejših težav, ki se pojavljajo na področju diskriminacije po spolu in so recimo povezani z odpravljanjem razlik med digitalno pismenostjo žensk in moških, prekarnostjo ipd.

Skratka, pazljivo preberite razpis in poglejte okoli sebe. Med nami je veliko tistih, ki si priznanje zaslužijo, a se sami praviloma ne želijo izpostavljali, ampak energijo vlagajo raje v vztrajanje pri svojih prizadevanjih. Napisati predlog za priznanje ni težko, nekaj vrstic na ekranu bo dovolj; če bo treba, vas bo odbor še pozval k dopolnitvi.

Samo ne pozabite, prosim, na rok! Ta je dovolj dolg, če se lotimo zadeve, in prekratek, če se je sploh ne.

Zakaj sploh jaz, se vprašate. Zakaj pa ne vi, vas sprašujem.

Zelo narobe je, da se ne znamo pohvaliti, zelo narobe je, če ne znamo videti, kaj dela nekdo med nami, in pohvaliti njo oziroma njega. Potrudimo se in promovirajmo dosežke na področju enakih možnosti žensk in moških. Boj zanje še zdaleč ni končan.

Mojca Matoz, članica odbora za enake možnosti ZSSS

Share