Sindikalna zmaga! Sindikalnemu zaupniku iz sindikata poklicnega gasilstva preklicali izredno odpoved

17. 4. 2024

Po dolgotrajnih pregovarjanjih s predstavniki direkcije za infrastrukturo (DRI) je Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) četrtega aprila – dan pred potekom odpovednega roka – dosegel preklic izredne odpovedi sindikalnemu zaupniku Ludviku Pavloviču, ki so mu jo v začetku marca izročili na Letališču Edvarda Rusjana Maribor.

Primer Ludvika Pavloviča, sindikalnega zaupnika na Letališču Edvarda Rusjana Maribor, ki mu je poslovodstvo DRI upravljanje investicij, d. o. o., petega marca izročilo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, je po mnenju generalnega sekretarja SPGS Davida Švarca pokazal, kako lahko predano sindikalno delo in dosledno izvajanje pritiska na delodajalca obrodi sadove v korist oškodovancev. »Na pogajanjih s poslovodstvom nismo popuščali. Naša glavna zahteva je bila takojšen preklic izredne odpovedi pogodbe in vrnitev nazaj na delo, kar nam je na koncu tudi uspelo: DRI je četrtega aprila z Ludvikom podpisala sporazum o preklicu izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in v ponedeljek, 8. aprila, se je že vrnil na delovno mesto,« je v pogovoru dejal Švarc. Opozoril je, da tovrstne prakse ustrahovanja poslovodstva ali delodajalcev, ki aktivne sindikalne zaupnike »mečejo na cesto« ne glede na to, za kakšne prekrške gre, samo da se jih »znebijo«, niso redke, predvsem pa se običajno ne končajo v korist delavcev.

Nezakonita odpoved pogodbe

Kot smo poročali v prejšnji številki našega časopisa, je Pavloviču poslovodstvo DRI očitalo »hudo kršitev delovnih obveznosti, ki ima znake kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti«, ker naj bi »za časa izvajanja požarne straže ob točenju goriva v letalo ravnal skrajno neustrezno in nevarno in s svojim ravnanjem povzročil nevarnost za življenja ljudi in premoženje velike vrednosti«, kar pa so kot neutemeljeno zavrnili tako koordinatorja požarne varnosti na letališču kot vodja gasilske enote. V svoji izjavi so zapisali, da je bil Ludvik Pavlovič kot dežurni gasilec »prisoten na požarnih stražah med polnjenjem zrakoplovov na letalski ploščadi, poleg tega pa je opravljal tudi dela manipulanta z letališko opremo (premiki letal, vožnja stopnic in oskrba letal)«. Na zagovoru pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delodajalec omenjene izjave koordinatorjev požarne varnosti, kakor tudi mnenja sindikata ni upošteval in Pavloviču vseeno podal izredno odpoved, ki pa zaradi izraženega negativnega mnenja sindikata, po 115. členu zakona o delovnih razmerij (ZDR-1), ni učinkovala mesec dni.

»Dejanski razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi so jasni – Ludvik Pavlovič je funkcijo predsednika sindikata na mariborskem letališču jemal resno in odgovorno. Gradil je močno sindikalno organiziranost in si prizadeval za spoštovanje delavskih pravic, zagotavljanje ustreznih pogojev dela, delovnih sredstev, kadrovske zasedenosti ter spodobnega plačila za delo. Na to je opozarjal vodstvo letališča, neposrednega delodajalca (DRI) ter ministrstvo za infrastrukturo. V lanskem letu je ob vse odločnejših zahtevah za dvig plač pripravljal tudi teren za stavko. Očitno se je poslovodstvo DRI odločilo, da temu naredi konec, torej konec sindikalni organiziranosti na Letališču Edvarda Rusjana Maribor, in sicer z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi predsedniku sindikata ter z ustrahovanjem in discipliniranjem vseh ostalih zaposlenih,« je na novinarski konferenci 21. marca poudaril David Švarc. Pavlovič pa je dejal, da je poslovodstvo gasilcem na letališču v preteklosti naložilo toliko drugih nalog, da so sedaj bolj vzdrževalci kot gasilci. Med drugim morajo kositi travo, grabiti listje, čistiti okoli ograje letališča in opravljati tudi nekatera druga dela, ki niso zapisana v njihovih pogodbah o zaposlitvi. Gasilska služba na Letališču Edvarda Rusjana v Mariboru pa obstaja samo še na papirju, je dejal, na kar je sam ves čas opozarjal.

Trda pogajanja z delodajalcem

Po prejemu izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi so v SPGS urgentno ukrepali. Izveden je bil zbor članov Sindikata poklicnega gasilstva aerodrom Maribor, na katerem so dorekli nadaljnje aktivnosti: ob pripravi na protestni shod in stavko še takojšen sklic novinarske konference in poziv delodajalcu za sestanek s poslovodstvom. Odvetnica območne organizacije ZSSS za Podravje in Koroško Simona Horvat je Ludviku predstavila možnosti za vložitev tožbe za nezakonito odpoved pogodbe o zaposlitvi. »Poslovodstvo je na prvem sestanku vztrajalo pri izvršitvi odpovedi pogodbe in to utemeljevalo z domnevnimi kršitvami, ki niso imele nobene zveze s siceršnjimi razlogi za izredno odpoved,« je dejal Švarc in povedal, da so jim dali jasno vedeti, da se bodo, če bo poslovodstvo izpeljalo odpoved zaposlitve, poslužili vseh sindikalnih aktivnosti, ki so jim na voljo, v skrajnem primeru tudi stavke na letališču.

»Na začetku niso bili pripravljeni prisluhniti, kakor da bi se vnaprej odločili, da je Pavlovič kriv,« je dejal Švarc in dodal, da je nato odvetnica začela pripravljati tožbo za nezakonito prenehanje zaposlitve ter sporazum o preklicu izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. »Ne glede na to, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi enostranska odločitev delodajalca, ki jo je mogoče enostransko umakniti do trenutka, ko delavec odpoved prejme ali istočasno s prejemom odpovedi, je med delavcem in delodajalcem vedno možen dogovor o preklicu odpovedi pogodbe o zaposlitvi in nadaljevanju odpovedane pogodbe o zaposlitvi, zato smo za gospoda Pavloviča pripravili omenjeni sporazum,« je pojasnila odvetnica Simona Horvat in dodala, da po prejemu odpovedi pogodbe o zaposlitvi njen enostranski preklic ni več mogoč. Delavec mora zato v primeru preklica odpovedi pogodbe z delodajalcem skleniti sporazum o njenem umiku.

Kaj storiti pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi sindikalnemu zaupniku

Ko delavec od delodajalca prejme obdolžitev, je najpomembnejše, da se nemudoma obrne na svoj sindikat, hkrati pa od delodajalca zahteva, da le-ta o uvedenem postopku izredne odpovedi obvesti sindikat. Delodajalec mora nato delavcu omogočiti zagovor v zvezi z očitanimi kršitvami iz obdolžitve. Delavec lahko poda svoj zagovor pisno ali ustno, na ustnem zagovoru lahko po pooblastilu delavca sodeluje sindikat, prav tako pa lahko sindikat pomaga delavcu pri oblikovanju pisnega zagovora. Tudi če se delavec odloči za pisni zagovor, je smiselno, da se udeleži tudi ustnega zagovora s predstavnikom sindikata. Sindikat lahko poda v šestih dneh od prejema obvestila delodajalca mnenje o nameravani izredni odpovedi. Če v tem roku ne poda mnenja, se šteje, da odpovedi ne nasprotuje.

Pomembno je opozoriti na posebno določilo 113. člena ZDR-1, ki omogoča zadržanje učinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi imenovanemu ali voljenemu predstavniku sindikata do poteka roka za sodno varstvo (30 dni), pod pogojem, da sindikat nasprotuje odpovedi. Negativno mnenje sindikata je torej ključno za zadržanje učinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi za najmanj en mesec. Pred iztekom zadržanja odpovedi mora delavec nato proti delodajalcu vložiti tožbo. Če istočasno z vložitvijo tožbe predlaga izdajo začasne odredbe, se zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi podaljša do odločitve sodišča o predlogu za izdajo začasne odredbe. Novela 113. člena ZDR-1, ki bo začela veljati novembra letos, bo po mnenju odvetnice Simone Horvat pomembna pridobitev za zaščito sindikalnih zaupnikov in zaupnic, saj zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi podaljšuje za čas teka sodnega postopka do odločitve sodišča v sporu na 1. stopnji oziroma najdlje za šest mesecev, v tem času bo oškodovanec normalno prejemal plačo.

Delodajalec preklical odpoved pogodbe

Osnutek sporazuma o preklicu so poslovodstvu izročili na tretjem sestanku, dva dni pred potekom roka za sodno varstvo zoper izredno odpoved. Izrazili so zahtevo, da preklic odpovedi izvedejo do konca delovnika naslednji dan, sicer bodo takrat pričeli izvajati napovedane aktivnosti. Poslovodstvo je nato dan pred potekom roka za sodno varstvo Pavloviča in Švarca vendarle povabilo na novi, četrti sestanek, kjer so jima izročili sporazum o preklicu izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kar je bila za Pavloviča povsem nepričakovana poteza. »Moram priznati, da nisem pričakoval takšne odločitve poslovodstva, a sem je izredno vesel,« nam je povedal Ludvik Pavlovič in izrazil svoje navdušenje nad predsednikom SPGS Davidom Švarcem, ki da je vložil ogromno truda. »To je presežek vseh presežkov, ne najdem besed, kako sem mu hvaležen za vse, kar je storil zame. Boril se je na vso moč, odlično izbiral besede in poslovodstvu ponudil pravo mero sindikalnih protiargumentov, rojen sindikalist je,« je prizadevanja Švarca predstavil Pavlovič.

»Kot sindikalni zaupnik sem bil vedno odprt, vedno opozarjal na nepravilnosti, svoje naloge sem opravljal skrajno resno; in to delodajalcem nikoli ni všeč, zato potem čakajo, da te dobijo na levi nogi, takrat pa pritisnejo nate,« opiše pritiske, ki jih je med pogajanji izvajal delodajalec. »Predstavljajte si pri moji starosti ostati brez službe in zdravstvenega zavarovanja ter čakati na penzijo na zavodu? Po naravi sem močna osebnost, ki se zna boriti, ampak sam se ne bi zmogel tako pogajati: direktor je bil razumevajoč, njihova pravnica pa neusmiljena.« In kaj bi sporočil sindikalnim članom in članicam, ki so žrtve takšnih oblik nadlegovanja ali šikaniranja na delovnem mestu? »Če ste sindikalni zaupniki ali zaupnice, se ne bojte stopiti v ospredje, saj vas varuje zakon. Mi smo tisti prvi, ki moramo opozarjati na kršitve, čeprav vemo, da bodo zato lahko posledice,« strne svoje misli.

Ludvik Pavlovič poudarja, da je kot sindikalni zaupnik vedno opozarjal na nepravilnosti, svoje naloge pa opravljal skrajno resno, kar ni bilo všeč delodajalcu. Osebni arhiv

Široka sindikalna podpora

Pomembno vlogo pa so po mnenju generalnega sekretarja SPGS Davida Švarca odigrala tudi številna pisma podpore in pozivi k preklicu odpovedi iz gasilskih sindikatov, sindikatov družine ZSSS in širše javnosti, ki so v preteklih treh tednih romali na DRI. V izrazih solidarnosti so direktorja Jurija Kača in druge vodilne v podjetju pozivali, naj prenehajo ustrahovati sindikalne zaupnike ter prekličejo odpoved sindikalnemu zaupniku Ludviku Pavloviču. SPGS so podprli v Sindikatu narave in kulture Glosa, Svobodnem sindikatu Slovenije, Sindikatu Ministrstva za obrambo, Sindikatu državnih organov Slovenije, Visokošolskem sindikatu Slovenije, Sindikatu varnosti, obrambe, zaščite in družine, Sindikatu Mladi Plus, Sindikatu gostinstva in turizma Slovenije, Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije, Sindikatu delavcev trgovine Slovenije, Sindikatu finančnih organizacij Slovenije, Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in drugih.

Miha Poredoš

Delavska enotnost

Ta članek je bil najprej objavljen v sedmi letošnji redni številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS. In edinega rednega periodičnega delavskega časopisa, ki nepretrgoma izhaja že 82 let, od novembra 1942. Ter nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

Na Delavsko enotnost se lahko naročite tukaj. E-izvod sedme letošnje redne številke (11. 4. 2024) pa je mogoče tudi kupiti, in sicer s klikom na spodnjo grafiko. Berite, da boste vedeli!

Share