Kako je z izplačilom solidarnostnega dodatka delovnim invalidom

20. 5. 2020

Delimo informacije Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) o tem, kako je z izplačilom enkratnega solidarnostnega dodatka za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile.

Na podlagi novega desetega odstavka 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka dodatno upravičeni tudi:

  • prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in
  • so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile ter
  • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in
  • enkratnega solidarnostnega dodatka niso prejeli na kakšni drugi podlagi ZIUZEOP.

Enkratni solidarnostni dodatek se v skladu z novim desetim odstavkom 58. člena ZIUZEOP izplača le v primeru, če so hkrati izpolnjeni vsi štirje prej navedeni pogoji.

Poleg navedenih pogojev pa mora biti za upravičenost do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka izpolnjen tudi dodatni peti pogoj, to je pogoj cenzusa, ki se ugotovi na naslednji način:

V postopku ugotavljanja upravičenosti do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka se nadomestilo iz invalidskega zavarovanja najprej preračuna na polni delovni čas, k preračunanemu znesku pa se nato prištejejo še morebitni drugi zneski, ki jih uživalec nadomestila iz invalidskega zavarovanja prejema pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, in sicer sta to:

  • 20 odstotkov predčasne pokojnine ali 40 odstotkov starostne pokojnine
  • in/ali drugo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja.

Uživalcu nadomestila iz invalidskega zavarovanja se enkratni solidarnostni dodatek izplača, če vsota preračunanega zneska nadomestila in morebitnih prej navedenih drugih prejemkov, ki jih izplačuje Zpiz, ne preseže 700 evrov.

V primeru, da je izpolnjenih vseh pet pogojev, se določi še višina izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka, in sicer se enkratni solidarnostni dodatek izplača v sorazmernem delu zneska, ki je določen v tretjem odstavku 57. člena ZIUZEOP (ESDU), to je odvisno od obsega krajšega delovnega časa, za katerega se izplačuje nadomestilo iz invalidskega zavarovanja.

Glede na to, da Zpiz ne razpolaga s podatki, katerim prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, je zaradi epidemije covid-19 odrejeno začasno čakanje na delo oziroma so bili odsotni z dela zaradi višje sile, prav tako pa ne obstaja uradna evidenca, iz katere bi lahko Zpiz pridobil podatke po uradni dolžnosti, bo Zpiz lahko upravičencem izplačal pripadajoči solidarnostni dodatek izključno na podlagi posamične vloge upravičenca. Vloga je že na voljo na spletni strani zavoda (OBRAZCI). Vlogo je treba oddati najkasneje do 30. 6. 2020 skupaj z vsemi ustreznimi dokazili o odrejenem čakanju delavca na začasno delo oz. drugo dokazilo o upravičeni odsotnosti z dela zaradi višje sile kadarkoli v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Uživalec nadomestila, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje za izplačilo dodatka, lahko vlogo odda:

  • prek storitve zavoda eVloge za VSE, kjer je pripravljena možnost oddaje vloge preko mobilnega telefona, pri čemer ni potrebna uporaba digitalnega podpisa (eVloga 10320-11-1-J),
  • preko portala Moj eZPIZ, pri katerem je obvezna uporaba digitalnega podpisa, (Moj eZPIZ),
  • po pošti, na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana ali
  • v nabiralnike ob vhodu v prostorih zavoda, do ponovne vzpostavitve osebnega prejemanja vlog.

Zpiz bo o upravičenosti do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka obvestil vse prejemnike nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki bodo podali vlogo.

Enkratni solidarnostni dodatek bo prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in ki bodo do dodatka upravičeni, Zpiz izplačal v enem od naslednjih mesecev po vložitvi vloge upravičenca.

Znesek izplačanega dodatka se ne bo upošteval v dohodek uživalca za uveljavljanje pravic po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke, in ne bo podlaga za rubež na podlagi sklepov o izvršbi, izdanih po Zakonu o izvršbi in zavarovanju ali po Zakonu o davčnem postopku, z izjemo preživninskih izvršilnih naslovov. Znesek enkratnega solidarnostnega dodatka ne bo podlaga za obračun dohodnine ter prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vsi prejemniki enkratnega solidarnostnega dodatka bodo od Zpiza prejeli tudi obvestilo o nakazilu prejemkov.

Vir: ZPIZ

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share