Svetujemo: Kako urediti poročilo o finančnem poslovanju sindikalne organizacije v preteklem letu

17. 2. 2021

Sindikati moramo, tako kot druge pravne osebe, vsako leto o svojem finančnem poslovanju poročati za potrebe javnih evidenc in davčnih obveznosti. Če imamo bolj zahtevno poslovanje, ki vključuje zaposlene in premoženje, so datumi poročanja razvrščeni celo leto tudi mesečno, manjši obseg in enostavnejše poslovanje pa zahteva celovito poročanje o vseh kategorijah, ki so se nam zgodile med letom.

Če imamo osnovna sredstva in drobni inventar, konec leta na dan 31. decembra naredimo popis. Po popisu sredstev (inventura) pripravimo letno poročilo, ki vsebuje oba računovodska izkaza (bilanco stanja in izkaz prihodkov in odhodkov) ter pojasnila o poslovanju (posebnosti v poslovanju v letu). Vsa poročila moramo obravnavati na nadzornem odboru ter sklep o sprejemu sprejeti na izvršnem organu. Prav tako moramo pripraviti, obravnavati in sprejeti tudi finančni načrt za prihodnje oziroma tekoče leto.

Pomembno je, da poročilo na Ajpes in Furs oddamo pravočasno – na Ajpes do 28. februarja oziroma letos do ponedeljka, 1. 3. 2021, na Furs pa do 31. marca. Obe poročili se oddajata zgolj elektronsko z digitalnim potrdilom.

Zaradi zdaj že utečene e-metode oddaje vseh poročil priporočam, da se pridobitve certifikata oziroma pooblastil lotite že v mesecu januarju. Potrebujete digitalno potrdilo/certifikat oziroma osebo, ki ga ima, in pooblastila sebi oziroma tej osebi za Ajpes in Furs.

Digitalno potrdilo oziroma certifikat izdaja AC NLB, HALCOM CA, POŠTA@CA in SIGEN-CA. Pooblastilo Ajpesa sami uredite tako, da se brezplačno registrirate na spletni strani www.ajpes.si, uvozite certifikat in nato v zavihku moja stran med pooblastili izberete zadnje ter ga izpolnjenega pošljete na Ajpes. Pooblastilo Fursa uredite tako, da na spletni strani registrirate certifikat in nato med pooblastili izberete pooblaščenca.

Letno poročilo – Ajpes

Ajpes zbira podatke na poenotenih obrazcih za statistične, evidenčne, raziskovalne, davčne namene, kot tudi zagotovitve javne objave.

Sindikati smo pravne osebe zasebnega prava, zato moramo po Zakonu o računovodstvu Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), ki je pooblaščena za obdelavo in objavo podatkov, najpozneje do zadnjega dne februarja predložiti letno poročilo, ki po določbah Zakona o računovodstvu in Slovenskega računovodskega standarda 34 (2016) in Standarda 20 in 21 vsebuje bilanco stanja na poenotenem obrazcu, izkaz prihodkov in odhodkov na poenotenem obrazcu, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo. Vse navedeno je del spletne aplikacije, ki je edini način oddaje zahtevanih dokumentov.

Bilanco stanja in izkaz prihodkov in odhodkov je potrebno pripraviti po enotnem kontnem načrtu in v skladu z računovodskimi standardi. Pojasnila k izkazom in poslovno poročilo sta obvezni sestavini letnega poročila. V poslovnem poročilu ni odveč izjava, da je poslovanje sindikata potekalo v skladu s pravili in programskimi usmeritvami sindikata, navedemo tudi posebnosti poslovanja v obravnavanem letu.

Obrazci se predložijo na pristojno izpostavo Ajpesa, izključno v elektronski obliki, prek spletnega portala Ajpesa z neposrednim vnosom ali uvozom v preglednice Ajpesa s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Sindikati, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, imajo možnost vnosa letnih poročil na sedežu pristojne izpostave Ajpesa.

V primeru neoddanega letnega poročila zakonodaja predvideva globo v višini 1200 evrov za pravno osebo in 600 evrov za odgovorno osebo. Zaradi e-obveščanja in vročanja opominov je verjetnost, da je poziv k izpolnitvi obveznosti spregledan, velika.

Obračun davka od dohodka pravnih oseb Furs

Vse pravne osebe morajo davčnemu organu oddati obračun davka od dohodka pravnih oseb, določenega z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb in Pravilnikom o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Zavezanci za obračun davka od dohodka pravnih oseb so vse pravne osebe in tako tudi vsi sindikati, ne glede na velikost in višino doseženih prihodkov. Zato moramo pristojnemu uradu Fursa predložiti obrazec za obračun davka od dohodka pravnih oseb ne glede na to, da smo glede na 9. člen Zakona o davku na dohodek pravnih oseb kot nepridobitne pravne osebe oproščeni plačila davka.

Zakonodaja določa pridobitno in nepridobitno dejavnost ter tudi pridobitne in nepridobitne prihodke. Razdelitev najdemo v Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Davčna stopnja za obračun za leto 2020 je 19-odstotna (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ZDDPO-2).

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) sestavlja obrazec za obračun davka na dohodek pravnih oseb in priloge ter oba računovodska izkaza: bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov, za kar na zadnji strani obrazca za obračun DDPO v izjavi izpolnimo datum njune predložitve na Ajpes. Furs bo tako računovodska izkaza obravnaval kot sestavni del obračuna DDPO.

Podatki obračuna davka na dohodek pravnih oseb se oddajajo izključno v elektronski obliki preko sistema eDavki. Podatki se ne vnašajo več s programom Silvester Pelias, pač pa s pomočjo programa, s katerim vodimo računovodstvo, ali z ročnim vnosom v aplikacijo Fursa.

Po ugotovitvi davčnega rezultata je rok za plačilo davčne obveznosti oziroma Fursovo vračilo preplačila 30 dni od predložitve davčnega obračuna. Bodimo pozorni na izračunano obdobno davčno obveznost v letu, da ne pozabimo na njeno plačilo.

Zakon o davčnem postopku pojasnjuje, da se z globo od 1600 do 25.000 evrov kaznuje za prekršek zavezanec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb – torej sindikat, na primer če obračuna davka ne predloži ali ne predloži na predpisani način oziroma v predpisanih rokih; če v obračunu davka navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto in podobno. Za navedene prekrške se z globo od 400 do 4000 evrov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

Za popotnico

Mogoče se zgornji zapis zdi nepremagljiva gora, vendar ni, če najdete pravo pot. Če ste majhen sindikat, priporočam posvet z vodstvom sindikata dejavnosti o oblikah organiziranja sindikata, morebiti kot nepravna oseba. Za vse, ki se borite z administracijo in birokracijo pravne osebe, nujno priporočam dogovor z zanesljivim računovodjo, ki vas bo opominjal na datume in potrebne aktivnosti in ki vam bo znal svetovati glede zbiranja in porabe sredstev. Ob ustanovitvi je računovodja oseba, ki vam bo odnesla polovico ustanovnega dela oziroma vse delo, ki je vezano na digitalno potrdilo (in če to ni narejeno, vas Furs hitro najde z e-opomini, ki jih ne vidite, in nato sledi globa). Računovodja je tudi tisti, ki vam bo povedal, kaj se v okviru sindikata sme in kaj ni davčno sprejemljivo.

Želim vam dobrega računovodjo in mnogo sindikalnih uspehov!

Mag. Nina Štrajhar, izvršna sekretarka za finančno področje

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share