NASLOV PROJEKTA: I KNOW MY RIGHTS! – INFORMING AND RAISING AWARENESS OF WORKERS’ RIGHTS AND TRADE UNION MOVEMENT AMONG YOUNG POPULATION

POZNAM SVOJE PRAVICE! – Informiranje in ozaveščanje o delavskih pravicah in sindikalnem gibanju med mladimi

LETO: 2009 – 2010
SOFINANCER: EUROPEAN COMMISSION – DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
VIŠINA SOFINANCIRANJA: 98,50% (60.004,35 €)
VREDNOST PROJEKTA: 67.043,96 €
PRORAČUNSKA LINIJA: Information and training measures for workers’ organizations, Budget heading 04.03.03.02
NOSILEC: ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE
PARTNERJI V PROJEKTU: The Finnish Confederation of Professionals, The Swedish Trade Union Confederation, Union of Autonomous Trade unions of Croatia, Območna organizacija ZSSS Podravja, Območna organizacija ZSSS Gorenjske

Izhodišče projekta

Eden od glavnih ciljev politik EU je poudarjanje pomena izboljšanja vključevanja mladih na trg dela, in zlasti spodbujanja pristopa prožne varnosti za pomoč pri reševanju problema še vedno visoke stopnje brezposelnosti mladih. To spada v smislu večjega priznanja ključne vloge mlajše generacije v prispevku k trajnostnemu razvoju v Evropi.

Zgodnje vzpostavljanje povezav med izobraževanjem in trgom dela je bistveno, da bi mladi spoznali svet dela, kar je mogoče doseči z vključevanjem v sindikate in aktivnim sodelovanjem sindikatov z mladimi na področju izobraževanja. Usposabljanje mladih ljudi pomeni možnost, da sami sprejemajo odločitve, ki vplivajo na njihovo življenje. Toda z vidika sedanjih trendov, se kaže, da so vse te pravice daleč od učinkovite implementacije. Razlog za to so gibanja na trgu dela, ki vodijo v pospeševanje prekarizacije.

Kot posledica, so se sindikati kot ena od oblik organizacij delavcev znašli v težavnem položaju. Trend je, da se starostna struktura članstva stara in mladi, ki se bolj in bolj soočajo z realnostjo atipičnih zaposlitev, in so pod-obveščeni o svojih pravicah, ne zapolnjujejo dovolj vrzeli, ki jo puščajo ljudje, ki gredo v upokojitev, zaradi česar celotno članstvo upada. Rekrutiranje, organiziranje in predstavljanje mladih se je izkazalo za eno od najtežjih nalog, s katerimi se soočajo sindikati danes. Sindikati so po navadi neprivlačni za mlajše generacije in zato moramo sindikalno strukturo reorganizirati z namero, da se ponudi dobre storitve tudi za mlajšo populacijo. Moramo povečati ozaveščenost o delavskih pravicah in sindikalizmu kot celote in pomembnost le tega.

Rezultati/publikacije/produkti:

Priročnik o delovnopravni zakonodaji in potrebne informacije o delavskih pravicah ter sindikatih;
Promocijski material, letaki in plakati, z ključnimi informacijami za mlade delavce;
Promocijski material, kot so priponke, piščalke, kondomi, nakupovalne vrečke, dežniki in označevalni lističi, kateri se razdeljuje na šolah in fakultetah za promocijo sindikatov;
Spletna stran z forumom za mlade delavce.

Dodana vrednost in inovativnost projekta:

Najpomembnejši cilj projekta je bilo izobraževanje in ozaveščanje mladih o delavskih pravicah in vlogi organiziranja delavcev sindikate. Z informiranjem mladih o trendih na trgu dela s poudarkom na pravicah delavcev, s tem pripravimo mlade, da se soočijo s trenutno gospodarsko in socialno krizo in ublažimo prehod v zaposlitev. Dodana vrednost se kaže v vstopu sindikatov v izobraževalni sistem preko neformalnega učenja oz. predstavitev pri posameznih predmetih.

Še ena dodana vrednost se kaže v opravljeni raziskavi med mladimi. Raziskava, ki je preučevala razmišljanje mladih, v starosti med 15 in 30 let, o sindikatih pomeni prvo takšno profesionalno in sistematično raziskavo v Sloveniji.

Najpomembnejše orodje tega projekta pa je zagotovo priročnik za mlade o sindikatih, kjer je mladim na izredno pregleden in enostaven način predstavljena vloga sindikatov ter industrijskih odnosov v posameznih državah, ki so bile partnerice v projektu. Enako lahko rečemo za spletno stran, ki ponuja uporabniku osnovne informacije iz sveta trga dela in ozavešča mlade o pomembnosti združevanja v sindikate.

Projekt širi znanje o pravicah delavcev in socialnem dialogu, kot tudi raven znanja o sindikalnem delu z vidika mladine. Cilj projekta je okrepitev proaktivne drže sindikatov v odnosu do vprašanja zaposlovanja mladih in spreminjajočo se naravo trga dela.

S projektom smo želeli približati sindikalno gibanje mladi populaciji in obenem spodbuditi njihovo socialno vključenost. Prizadevamo si k okrepitvi solidarnosti, strpnosti, aktivnega sodelovanje in medsebojnega razumevanje med mladimi in ob vsem tem približati idejo o sindikalizmu.

Projekt je temeljil na 4 ključnih usmeritvah:

Izmenjava informacij o sindikalnem informiranju in promocijskih kampanjah ter vzporedno študije dobrih praks iz držav EU, ki imajo visoko raven sindikaliziranosti in jih posledični implementirati v novih državah članicah in državah kandidatkah.
Pridobiti podatke od mladih o njihovih pogledih na organiziranje delavcev in razmere na trgu dela.
Obveščanje mlade populacije o socialnem dialogu, pravicah delavcev in novih oblik zaposlovanja.
Dvigniti stopnjo vključenosti mladih v družbena gibanja in dvigniti raven znanja o delavskih organizacijah.

PRODUKTI / PUBLIKACIJE

PRIROČNIK »Spoznajte sindikate« SLO HR ENG
RAZISKAVA »Mladi in sindikati« SLO HR ENG
LETAKI SLO HR ANG

Save

Save

Share