Svet dela se spreminja, socialni partnerji in delavci skupaj z njim

29. 8. 2018

K pridobivanju novih znanj, veščin in kompetenc ter razvoju nove vloge socialnih partnerjev nas ne glede na številne nejasnosti in sive lise silita vseprisotna digitalizacija in nezaustavljiva četrta industrijska revolucija. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) se tega loteva s projektom “Za krepitev socialnega dialoga” (ZKSD), ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad in Republika Slovenija.

Izvršni sekretar ZSSS Andrej Zorko, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) Jože Smole in direktorica Ljudske univerze Jesenice Maja Radinovič Hajdič so na novinarski konferenci v sredo, 29. 9. 2018, predstavili projekt ZKSD, ki izhaja iz tega, da je sodelovanje socialnih partnerjev pri usposabljanju delavk in delavcev v hitro spreminjajočem se svetu nujno. Tudi delodajalska stran se strinja, da morajo biti stalnega usposabljanja deležni tudi slednji, ne le vodstveni delavci. Slehernemu delavcu morajo biti na voljo ne samo izobraževalne vsebine, ki so v interesu podjetij, ampak se mora priučevati tudi t. i. mehkih znanj.

S projektom, ki bo poleg omogočanja računalniške dostopnosti kolektivnih pogodb in informacij o pravicah delavcev združil socialne partnerje in ljudske univerze v osem regijskih mrež, bosta partnerja projekta, ZSSS in ZDS, skušala zlasti odpraviti premajhno motiviranost ljudi, nezadostno naklonjenost delodajalcev in primanjkljaj temeljnih socialnih veščin ter sposobnosti delavk in delavcev v naši starajoči se družbi.

K pridobivanju novih znanj, veščin in kompetenc ter razvoju nove vloge socialnih partnerjev nas ne glede na številne nejasnosti in sive lise silita že vseprisotna digitalizacija in potekajoča četrta industrijska revolucija, konkurenčni boj in sinergije med razvoje podjetij in osebno rastjo vsakogar od nas, so med drugim poudarili nastopajoči na novinarski konferenci.

Gradivo z novinarske konference »Boljši socialni dialog in vloga socialnih partnerjev v luči sprememb na trgu dela«, 29. 8. 2018

______________________________________________________________

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: 11. »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«; prednostna naložba 11.2 »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi  in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«; specifični cilj: 11.2.2 »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.
Share