Nekaj novosti in tudi odprtih vprašanj – Razlaga uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

21. 7. 2021

V Uradnem listu je bila 15. julija 2021 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. ZSSS z oblikovanjem uredbe ni bila seznanjena niti ni na kakršenkoli način sodelovala pri njenem nastajanju, smo pa ostro urgirali v primeru, ko je prvotna sprememba uredbe posegla v obstoječo ureditev kolektivnih pogodb in ko bi se bistveno poslabšal dohodkovni položaj delavk in delavcev, ki prejemajo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. V obeh primerih smo uspeli, saj je vlada z zadnjimi spremembami tovrstne anomalije odpravila.

Trenutno objavljene spremembe uredbe, objavljene 15. julija, bodo v zasebnem sektorju v uporabi za obračun povračila stroškov prevoza na delo in z dela za september 2021 (v večini primerov bo izplačilo izplačano oktobra 2021).

Za delavke in delavce, na katere se nanaša Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, torej za javni sektor, pa bo spremenjena uredba v uporabi pri obračunu potnih stroškov za julij 2021 (izplačilo bo izplačano avgusta 2021).

Uredba določa neobdavčen znesek povračila kilometrine za stroške prevoza na delo in z dela v višini 0,18 evra za vsak polni kilometer, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delavčevega običajnega prebivališča. V primerjavi z do sedaj veljavno uredbo, nove določbe ne definirajo povračila stroškov za prevoz na delo in z dela z javnim prevoznim sredstvom, temveč zgolj določajo minimalen znesek povračila stroškov, ki ni obdavčen.

Po novi ureditvi bo povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela do zneska 140 evrov neobdavčeno, in sicer ne glede na to, ali prejme delavec povračilo stroškov iz naslova kilometrine (ko kilometrina v višini 0,18 eur/km ne dosega zneska 140 evrov) ali pa iz naslova javnega prevoza oziroma nakupa vozovnice (razlaga Furs). Pogoj za tako določen neobdavčen znesek je, da je delavec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in da je njegovo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. V primeru povračila stroškov v višini kilometrine, pa je znesek neobdavčen tudi v primeru, ko presega 140 evrov (ob upoštevanju razdalje in 0,18 evra za posamezen kilometer).

Za delavke in delavce ostajajo v veljavi obstoječe pravice in višina povračil stroškov prevoza na delo in z dela, kot jih določajo posamezne kolektivne pogodbe dejavnosti, podjetniške kolektivne pogodbe, interni akti delodajalcev ali pogodba o zaposlitvi.
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov določa najvišje zneske, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, se pravi zneske, ki so davčno razbremenjeni. V primeru izplačila, ki presega z uredbo določene zneske, pa se od razlike plača dohodnina in se tako všteva v davčno osnovo iz delovnega razmerja ter prispevki za socialno varnost. In ravno v tej povezavi se pojavljajo dodatna vprašanja. Zlasti v primeru, ko znesek povračila javnega prevoza presega višino 140 evrov.

Predvidevamo, da bo spremenjena uredba v praksi odprla še marsikatero vprašanje glede obračunov povračil stroškov prevoza na delo in z dela. V tem primeru se lahko za morebitna dodatna pojasnila in pomoč obrnete na območne pisarne ZSSS ali pa na sindikate dejavnosti, člane ZSSS, oziroma na strokovno službo ZSSS. Smo pa za določena dodatna pojasnila glede upoštevanja neobdavčene višine zneskov v uredbi že zaprosili ministrstvo za finance. O njih vas bomo seveda obvestili.

Irena Vidic, strokovna sodelavka za ekonomsko področje ZSSS

Share