Ekonomska služba ZSSS pojasnjuje: Kakšne olajšave lahko uveljavljamo pri plačilu dohodnine?

26. 6. 2019

Zakaj ob bruto minimalni plači v višini 886,63 evra moja neto plača ne znaša 667,11 evra? Delimo pojasnilo Ekonomske službe Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

V skladu z zakonom o dohodnini posamezniku pripadajo različne olajšave, ki znižujejo osnovo, od katere se odmeri davek oziroma tako imenovana dohodnina. Zaradi tovrstnih olajšav imata lahko dva posameznika ob enaki bruto plači različno neto izplačilo. Zakon o dohodnini pozna poleg splošne olajšave, ki je določena v treh razredih (odvisno od višine bruto dohodka na letni ravni), še olajšave za vzdrževane družinske člane (tudi otroke), osebne olajšave za invalide ter za dijake in  študente.

Višina splošne olajšave, ki jo lahko uveljavljamo, je določena v treh razredih in tako odvisna od našega skupnega dohodka na letni ravni (od vsote bruto plač, nadomestil iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, nadomestil in drugih dohodkov iz obveznega socialnega zavarovanja, avtorskih pogodb, podjemnih pogodb ipd. (razen dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine)). Zaposleni mora sam preveriti, katera od omenjenih treh olajšav mu pripada, saj delodajalec ni seznanjen z drugimi dohodki, ki jih prejema pri njem zaposlena oseba in ki so predmet obdavčitve. Zaposlenemu, ki ne želi, da mu pri izračunu akontacije dohodnine upoštevajo povečano splošno olajšavo, mora delodajalec upoštevati znižano olajšavo.

V skupni dohodek na letni ravni se v letu 2019 v skladu s spremenjenim zakonom o dohodnini ne všteva regres za letni dopust, ki je v skladu z zakonom od letošnjega leta dalje oproščen plačila dohodnine (in prispevkov za socialno varnost) do višine 100 odstotkov povprečne bruto plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za leto, za katero se dohodnina odmerja. Prav tako se v skupni znesek dohodka na letni ravni ne všteva del plače za poslovno uspešnost (13 plača, božičnica ipd.) do višine 100 odstokov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji  (v skladu in pod pogoji, določenimi z zakonom o dohodnini).

Tabela: Višina splošne olajšave v letu 2019

Če znaša skupni letni dohodek v EUR v letu 2019 Znaša splošna olajšava v EUR
Nad Do
11.166,37 EUR 6.519,82 EUR (oziroma 543,32 € na mesec)
11.166,37 EUR 13.316,83 EUR 3.302,70 + (19.922,15-1,49601 x skupni dohodek)
13.316,83 EUR 3.302,70 EUR (oziroma 275,22 € na mesec)

Vir: ZDoh-2

Ob uveljavljanju povišane olajšave je neto plača na mesečni ravni višja, treba pa je biti pozoren, da celoletni bruto dohodki ne presežejo meje, ki je določena za upravičenost do te olajšave. V primeru da jo, bo zaposleni moral povrniti preveč zaračunane olajšave oziroma poplačati premalo plačano dohodnino. Če skozi leto ne uveljavlja višje olajšave, pa mu ta pripada, mu FURS to poračuna naslednje leto, zaposleni pa jo dobi povrnjeno kot vračilo dohodnine v naslednjem letu.

Znesek neto mesečne minimalne plače je tako odvisen od višine splošne olajšave, ki jo posameznik uveljavlja, in sicer lahko znaša:

  • ob uveljavljanju najvišje olajšave v višini 543,32 evrov na mesec: 667,11 evrov;
  • ob uveljavljanju najnižje olajšave v višini 275,22 evrov na mesec: 624,21 evrov.

Tako FURS v prvih mesecih naslednjega leta obračuna vse dohodke preteklega leta, olajšave, ki posamezniku pripadajo, že plačane prispevke za socialno varnost in akontacijo dohodnine ter ugotovi, ali mora zaposleni še doplačati dohodnino ali pa je plačal preveč (ker je uveljavljal prenizke olajšave) in mu preveč plačano dohodnino vrne v obliki vračila dohodnine.

Ali naj uveljavljam višjo splošno olajšavo?

Ključni podatek za posameznika, ko se odloča ali bo sproti uveljavljal povišano mesečno splošno olajšavo, je prav vsota njegovih dohodkov na letni ravni.

Primer 1: posameznik naj uveljavi najvišjo olajšavo:

886,63 EUR (bruto) *12 mesecev = 10.639,56 EUR

V tem primeru je prav, da oseba uveljavlja dodatno olajšavo v višini 543,32 evrov na mesečni ravni (6.519,82 EUR na letni ravni), saj bodo njeni letni bruto dohodki manjši od 11.166,37 EUR. S tem bo na mesečni ravni neto plača zaradi višje olajšave višja, oseba pa bo prejela 667 evrov neto namesto 624 evrov neto. Gre namreč za celoletno financiranje države in to brez obresti.

Share