Poziv poslankam in poslancem: glasujte PROTI zakonu o nacionalnem demografskem skladu!

14. 7. 2021

Objavljamo skupni poziv reprezentativnih sindikalnih central, tudi ZSSS, ki smo ga včeraj poslali poslankam in poslancem državnega zbora in v katerem smo ponovno navedli razloge, zakaj naj na seji v četrtek nujno glasujejo PROTI predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu.

Sindikati smo veliko prispevali k temu, da je bila pri spremembi pokojninskega zakona leta 2012 zapisana obveznost države o ustanovitvi rezervnega pokojninskega sklada. Že takrat smo argumentirano izpostavljali nujnost ustanovitve in oblikovanja sklada, ki naj s preglednim, poštenim in učinkovitim upravljanjem našega skupnega državnega premoženja prispeva k sofinanciranju pokojnin, ko bo to najbolj potrebno. A zakon o nacionalnem demografskem skladu, ki ga obravnavate na seji državnega zbora, ki poteka ta teden, ni uresničitev tega cilja.

Ker vsi vemo, kako je politika v preteklosti naše skupno premoženje uničevala in razprodajala, kar so desetletja mukoma ustvarjale generacije državljanov in državljank, delavk in delavcev, upokojenk in upokojencev, ne bi smeli iti še enkrat na led. Z zadnjimi 8,5 milijardami evrov premoženja je potrebno ravnati preudarno, skrbno in z mislijo na naslednje generacije. Poskus enostranskega razpolaganja z našim premoženjem moramo skupaj preprečiti!

Zato vas pozivamo, spoštovane poslanke in poslanci, da v četrtek, 15. julija 2021, glasujete PROTI predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu:

  • Ker zakon vse vzvode za upravljanje in nadzor daje v roke političnim strankam in vladi in ne zagotavlja vključenosti predstavnikov aktivne populacije, za katere socialno varnost v času starosti naj bi bil demografski sklad namenjen;
  • Ker zakon vse premoženje države koncentrira na enem mestu, kar je problematično tako z vidika upravljanja kot tudi z vidika smiselnosti in ustreznosti prenašanja določenih kapitalskih naložb v demografski sklad glede na namen, zaradi katerega se ustanavlja (zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema);
  • Ker se z zakonom ne ustanavlja rezervnega pokojninskega sklada, ki bi temeljil na medgeneracijskem sporazumu in bi ga nadzorovali tudi tisti, ki so premoženje ustvarjali, zaposleni v zasebnem in javnem sektorju;
  • Ker zakon predvideva uporabo sredstev demografskega sklada tudi za tekočo porabo in zgolj del sredstev namenja za akumulacijo, tudi glede slednjega pa je možno odstopanje, zato po našem prepričanju predlagana ureditev ne bo dosegala cilja zagotavljanja stabilnosti pokojninskega sistema, ki se bo pred največjimi preizkušnjami znašel čez 15 do 20 let;
  • Ker z zakonom zaposleni v zasebnem (500 milijonov evrov) in javnem sektorju (900 milijonov evrov) izgubljamo nadzor nad upravljanjem s sredstvi za dodatno pokojninsko zavarovanje v skladih, ki so dogovorjeni v Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence;
  • Ker zakon ne predvideva nobenih novih virov sredstev za demografski sklad, ki bi poleg kapitalskih naložb povečevali sredstva sklada in mu na dolgi rok zagotavljali zadostne vire za sofinanciranje izdatkov za pokojnine;
  • Ker zakon predvideva izdatke za namene, ki po našem mnenju niso naloga demografskega sklada in so poleg tega tudi popolnoma nedefinirani. Tako menimo, da izdatki za financiranje ukrepov družinske politike ne sodijo med izdatke, ki naj bi jih pokrival demografski sklad, temveč gre za izdatke za vodenje družinske politike, ki jih mora zagotavljati proračun. Enako velja za izdatke za dolgotrajno oskrbo, katere vsebino (pravice, izvajalce in izvajanje) in financiranje je potrebno urediti s posebnim zakonom in vzpostavitvijo zavarovanja za dolgotrajno oskrbo s samostojnim virom financiranja v obliki nove prispevne stopnje.

Če bo zakon, kljub močnim razlogom PROTI, sprejet, bo šest sindikalnih central v petek, 16. julija, začelo zbirati podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma PROTI uveljavitvi zakona o nacionalnem demografskem skladu.

Plenjenja še preostalega skupnega premoženja ne moremo dopustiti!

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije,

    predsednica Lidija Jerkič 

           KSS Pergam,

predsednik Jakob Počivavšek

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije,

predsednik Branimir Štrukelj

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije,

predsednik Peter Majcen

KNSS-Neodvisnost,

Predsednica Evelin Vesenjak

Slovenska zveza sindikatov Alternativa,

Predsednik Zdenko Lorber

Share