Preverjamo: Kako je z upokojevanjem in pokojninami v letu 2023

20. 1. 2023

Preverili smo, kakšne spremembe v letošnjem letu čakajo upokojenke in upokojence ter tiste, ki bodo to šele postali. Povzemamo jih na podlagi napovedi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz).

Najpomembnejša novost na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, uveljavljena s 1. januarjem 2023, je izenačitev odmerne lestvice za moške in ženske. Z novelo ZPIZ-2I, ki se je začela uporabljati 1. maja 2021, se je namreč skrajšalo prehodno obdobje postopnega izenačevanja odmerne lestvice za moške z odmerno lestvico za ženske (prvotno bi trajalo do 31. decembra 2024).

Višina odmernega odstotka se je v prehodnem obdobju, ki se je izteklo 31. decembra 2022, razlikovala glede na spol zavarovanca in je znašala za ženske za 15 let zavarovalne dobe 29,5 odstotka, za moške pa je v letu 2022 znašala 28,5 odstotka pokojninske osnove. Ženski se je za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe prištelo po 1,36 odstotka, moškemu pa v letu 2022 po 1,32 odstotka.

Po izenačitvi odmerne lestvice po spolu s 1. januarjem 2023 odmerni odstotek za 40 let dopolnjene pokojninske dobe za ženske in za moške znaša 63,5 odstotka, za 15 let zavarovalne dobe pa 29,5 odstotka. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe se tako moškemu kot ženski prišteje po 1,36 odstotka pokojninske osnove.

Splošni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine mora zavarovanec (moški in ženska) hkrati izpolnjevati pogoja starosti in pokojninske dobe, kot je razvidno iz naslednje preglednice

Starost   Pokojninska doba
60 let  40 let pokojninske dobe brez dokupa
65 let  najmanj 15 let zavarovalne dobe

 

Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih mogoče pridobiti tudi pri nižji starosti. Nekatere od predpisanih starosti je mogoče znižati zaradi:

  • skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno, in sicer se starostna meja zniža za 6 mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok. Do znižanja starosti je upravičena ženska, moški pa le, če je užival pravico do nadomestila iz naslova starševstva,
  • služenja obveznega vojaškega roka, in sicer za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja, in
  • vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti.

Ob dopolnitvi 38 let pokojninske dobe brez dokupa se starostni pogoj 65 let za pridobitev pravice do starostne pokojnine zniža:

  • ženski ali moškemu zaradi skrbi za otroke za največ štiri leta (do dopolnjenih 61 let) in
  • moškemu zaradi služenja obveznega vojaškega roka za največ dve leti (do dopolnjenih 63 let starosti).

Pravico do starostne pokojnine je mogoče pridobiti pri nižji starosti tudi zaradi:

  • dela na delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna doba štela s povečanjem (t. i. beneficirane dobe),
  • osebnih okoliščin, ki so pogojene z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile osebe do 31. decembra 1999 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, od 1. januarja 2000 dalje pa do prištete dobe.

Če je oseba upravičena do znižanja starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine tudi zaradi štetja zavarovalne dobe s povečanjem in/ali prištete dobe, se najprej opravi to znižanje. Sledijo znižanja na drugih podlagah (zaradi skrbi za otroke, obveznega služenja vojaškega roka oziroma vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti), vendar pa ne pod najnižje možne starosti, predpisane za posamezno od njih. To pomeni, da je lahko že s prvo od možnih podlag za znižanje starostne meje to v celoti izkoriščeno in druge podlage nimajo več nobenega vpliva.

Višina starostne pokojnine je pogojena z višino pokojninske osnove in dolžino dopolnjene pokojninske dobe. Ta služi za določitev odstotka za odmero starostne pokojnine. Višina odstotka za odmero za 15 let zavarovalne dobe za ženske in za moške znaša 29,5 odstotka pokojninske osnove. Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske dobe se odmerni odstotek zviša za 1,36 odstotka. Če daljša pokojninska doba ne znaša eno leto, znaša pa vsaj šest mesecev, se odmerni odstotek za tolikšno pokojninsko dobo poveča za 0,68 odstotka.

Tudi v letu 2023 se za izračun pokojninske osnove upoštevajo osnove iz katerihkoli zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970 dalje, ki so za zavarovanca najugodnejša.

Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine

Za pridobitev pravice do predčasne pokojnine mora zavarovanec (moški in ženska) dopolniti starost 60 let ter 40 let pokojninske dobe.

Predčasna pokojnina je odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina. Tako odmerjena pokojnina se nato zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let za 0,3 odstotka, vendar največ za 18 odstotkov. Zmanjšanje pokojnine je trajno. Predpisane starosti za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ni mogoče nižati na nobeni podlagi.

Z zadnje seje sveta zavoda

Na decembrski seji je svet Zpiza potrdil izplačilne dneve pokojnin in drugih denarnih prejemkov. Ta bodo tudi v letu 2023 na zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec, razen v decembru, ko bodo 28. decembra 2023.

Kot so še sporočili s seje, je za leto 2023 v skladu z ZPIZ-2 načrtovana, kot je navedeno tudi spodaj, 4,9-odstotna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov v februarju 2023 s poračunom za januar 2023, kar pomeni po oceni okoli 314 milijonov evrov skupaj s prispevkom za zdravstveno zavarovanje t. i. uživalcev pravic. Pri dodatkih za pomoč in postrežbo ter invalidninah za telesno okvaro je v skladu z ZUTPG-C načrtovana uskladitev v marcu 2023 v višini 9,8 odstotka, kar pomeni okoli 11,4 milijona evrov, od tega 8,6 milijona evrov za uskladitev dodatkov za pomoč in postrežbo ter 2,8 milijona evrov za uskladitev invalidnin za telesno okvaro. Letni dodatek bo zavod izplačal z junijsko pokojnino.

Pogoji za pridobitev pravice do vdovske pokojnine

Vdova oziroma vdovec praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je ob smrti zakonca dopolnil oziroma dopolnila 58 let starosti.

Če vdova ali vdovec do smrti zavarovanca oziroma uživalca pravic ne dopolni 58 let starosti, dopolni pa 53 let starosti, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 58 let starosti. Če vdova ali vdovec med trajanjem pravice do vdovske pokojnine, pridobljene zaradi nezmožnosti za delo ali dolžnosti preživljanja otrok, dopolni 58 let starosti, trajno obdrži pravico do vdovske pokojnine. Če ji/mu ta pravica preneha pred dopolnjeno starostjo 58 let, toda po dopolnjeni starosti 53 let, jo lahko znova uveljavi, ko dopolni 58 let starosti.

Uskladitev pokojnin v letu 2023

V skladu z določbo drugega odstavka 105. člena ZPIZ-2 se uskladitev pokojnin izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ju ugotovi in uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije. Pokojnine se po prvem odstavku 106. člena ZPIZ-2 uskladijo za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar–december preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem.

Podatek o povprečni mesečni bruto plači, izplačani za obdobje januar–december 2022, bo predvidoma objavljen sredi februarja 2023, uskladitev pokojnin po določbi prvega odstavka 106. člena ZPIZ-2 pa se bo opravila pri izplačilu pokojnin za februar 2023.

Več informacij o novostih in pogojih za pridobitev pravic na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2023 je mogoče dobiti na tej povezavi.

Povzeto po Zpizu

Še niste članica ali član sindikata?

Poiščite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share