Izpostavljamo: Sindikalna akademija ZSSS razpisuje nove seminarje

21. 8. 2019

Drage članice, dragi člani sindikatov ZSSS,

pred vami je drugi del koledarja izobraževanj Sindikalne akademije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Prinaša enajst različnih tem iz šestih vsebinskih sklopov: sindikalno vodenje, organiziranje delavcev, pravo, ekonomija, sociala ter varstvo in zdravje pri delu. Znanja, ki sestavljajo Sindikalno akademijo, so uporabna, predstavljajo pa jih izkušeni predavatelji.

Udeleženci preteklih predavanj se radi vračajo, prisluhnejo novim vsebinam in razpravljajo o morebitnih nastalih problemih in izzivih, ki se pojavijo pri njihovem sindikalnem delu v podjetjih ali organizacijah. Vsakokrat pa smo veseli novih obrazov; novoizvoljeni predsedniki sindikatov, sindikalni zaupniki in člani, ki vas posamezna tema zanima, ste vedno dobrodošli.

V času hitrih sprememb, pri dnevnem uvajanju novosti, pri srečevanju z različnimi izzivi se je vedno dobro zanesti na zanesljive vire informacij. Sindikalna akademija poleg novih znanj prinaša tudi nova poznanstva, izmenjavo izkušenj in dobrih praks, ideje in nasvete, ki vam bodo v pomoč in korist.

Naša izobraževanja običajno potekajo ob četrtkih v dopoldanskem času. V jesenski polovici leta se bomo srečevali na štirih lokacijah: v Ljubljani, Novi Gorici, v Celju in Škofji Loki.

O posameznih seminarjih vas bomo sproti obveščali prek e-novic, objav v Delavski enotnosti, e-sporočil in v koledarju spletne strani. Vsa vprašanja in predloge v zvezi z vsebinami in termini Sindikalne akademije lahko pošljete po e-pošti: izobrazevanje@sindikat-zsss.si.

Se vidimo jeseni,

Maruša Malnarič, koordinatorka izobraževanj ZSSS

Razpisani seminarji:

VLOGE IN NALOGE ODGOVORNOSTI ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V PODJETJU/ ORGANIZACIJI

5. september 2019

Predava: Katja Gorišek

Varnost in zdravje pri delu je še vedno obrobna tema v podjetjih/organizacijah. Navedbe v poročilih Inšpektorata za delo v RS že več leč kažejo, da je stanje nespodbudno, celo zaskrbljujoče.  Ni vsa krivda za to na delodajalcih, pač pa tudi na delodajalčevih službah za varnost in zdravje pri delu (strokovnem delavcu za varnost pri delu in izvajalcu medicine dela) in tudi na delavcih in njihovih predstavnikih (sindikatu, svetu delavcev), ki jim je to področje nepoznano in se zato ne vključujejo, niti takrat, ko bi se zares morali in imajo to pravico. Ambicija ZSSS je opolnomočiti in spodbuditi sindikalne zaupnike in svete delavcev k aktivnostim na tem področju. Raziskave namreč kažejo, da je kultura varnostni in zdravja pri delu precej višja v tistih podjetjih/organizacijah, kjer je aktiven sindikat in/ali sveta delavcev.

Prijave na seminar so že odprte, in sicer tukaj.

IZGUBA ZAPOSLITVE, BREZPOSELNOST IN ZAPOSLOVANJE

12. september 2019, ZSSS – Ljubljana

Predava: Goran Lukić

Namen seminarja je seznaniti udeležence z vsemi postopki v primeru izgube zaposlitve, vključno z delom Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi; s pravicami in obveznostmi brezposelnih oseb; programi in ukrepi aktivne politike zaposlovanja in ostalimi možnostmi podpore pri iskanju zaposlitve, vključno z delom v tujini.

Prijave na seminar so že odprte, in sicer tukaj.

EKONOMIJA ZA SINDIKALISTE

26. september 2019, Nova Gorica

Predavata: Irena Vidic in Ljubo Cvar

Namen seminarja je sindikalne zaupnike seznaniti z osnovnimi ekonomskimi koncepti in ključnimi pojmi, ki jih potrebujejo za svoje sindikalno delo in lažje spremljanje dogajanja v družbi, gospodarstvu in na ravni podjetja. Na podlagi praktičnih primerov seznaniti in usposobiti udeležence za sindikalno delo v podjetju, za pogajanja o usklajevanju plač tako na ravni dejavnosti kot tudi na podjetniški ravni.

AGENCIJSKO DELO

3. oktober 2019, ZSSS, Ljubljana

Predava: Goran Lukić

Na seminarju se bomo posvetili vedno bolj aktualni in za sindikate relevantni temi – agencijskemu delu.  Pod drobnogled bomo vzeli različne vidike agencijskega dela, ki ga bomo poskušali prikazati v vseh njegovih razsežnostih. Ukvarjali se bomo z osnovnimi pojmi in okviri agencijskega dela, raziskali, kako je s to obliko dela pri nas in v tujini, pozorni bomo na obstoječe kršitve delovne zakonodaje pri agencijskem delu, na to obliko dela bomo pogledali s pravnega vidika, poizkušali bomo izbrskati konkretne delovne izkušnje agencijskih delavk in delavcev nezakonitimi praksami ter za postopanje ob konkretnih težavah, povezanih z agencijskim delom.

SOCIALNI DIALOG

11. oktober 2019, Celje

Predava: Andrej Zorko

Namen seminarja je seznaniti sindikalne zaupnike, predsednike sindikatov ter ostale člane organov sindikatov podjetij in zavodov, o obliki sindikalnega boja  preko socialnega dialoga, o tem kako le ta deluje na nacionalni in kako na evropski ravni, ter kakšne prednosti in izzive prinaša. Udeleženci bodo seznanjeni s tem kakšne učinke lahko sindikati dosegajo preko različnih načinov sodelovanja v socialnem dialogu: preko kolektivnih pogajanj, znotraj Ekonomsko-socialnega sveta itd.

KAZENSKA ODGOVORNOST

17. oktober 2019, ZSSS – Ljubljana

Predava: Nataša Rola

Udeleženci seminarja se bodo seznanili z različnimi kaznivimi dejanji iz delovno kazenskega področja, spoznali bodo postopek podaje (dobre) kazenske ovadbe, izvedeli bodo kako od podaje kazenske ovadbe teče nadaljnji kazenski postopek ter pridobili informacije kako se žrtve takšnih kaznivih dejanj lahko zaščitijo pred povračilnimi ukrepi delodajalca.

PREKARNO DELO

24. oktober 2019, ZSSS – Ljubljana

Predava: Sara Kosirnik

Člane sindikata in sindikalne zaupnike bomo seznanili z različnimi oblikami dela, v katere smo včasih tudi prisiljeni  za golo preživetje. Pokazati želimo razlike med pričakovanji delavcev in delodajalcev. Skozi razlike v pričakovanjih bomo pokazali tudi razlike v delovnopravni zaščiti delavcev, ki delajo v prikritih delovnih razmerjih ali sicer zakonsko dopustnih, pa prepogosto nerazumljenih in zato prezrtih manj varnih (začasnih)  oblikah dela,  ter tistimi, ki so bodisi povsem nezakonite ali so delavcem vrinjene zaradi hitro razvijajoče se digitalizacije.

Prijave

Na vsak seminar se je treba prijaviti. Prijavnice so skupaj z razpisom in urnikom seminarja objavljene ob posameznem seminarju na spletni strani www.zsss.si v zavihku Koledar dogodkov. Lahko pa interes za prijavo sporočite po e-pošti izobrazevanje@sindikat-zsss.si, prijavnico vam bomo nato poslali po e-pošti. Prijave so mogoče tudi po telefonu: 01 43 41 236 (Vesna).

Kotizacije za seminarje

Kotizacija za posamezen seminar znaša 45 evrov za člane in 90 evrov za nečlane. Če kotizacije iz utemeljenih razlogov ne morete plačati, radi pa bi se udeležili seminarja Sindikalne akademije, nas obvestite po e-pošti izobrazevanje@sindikat-zsss.si. Ob utemeljenih razlogih vam bomo omogočili brezplačno udeležbo na seminarju.

REŠEVANJE DELOVNO PRAVNIH SPOROV

7. november 2019, Nova Gorica

Predavata: Saška Kiara Kumer in Boštjan Medik

Namen seminarja je seznaniti člane sindikata, kako poiskati pomoč v konfliktnih situacijah s področja delovnega in socialnega prava ter jim prikazati različne možnosti, ki jih imajo pri reševanju tovrstnih sporov, skupaj s prednostmi in slabostmi.

KOMUNIKACIJA

14. november 2019, ZSSS, Ljubljana

Predava: Sanja Leban Trojar

Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti z osnovami komunikacije, predvsem tisto vrsto komunikacije, ki se odvija med sindikalnimi zaupniki, člani sindikata, delodajalcem in javnostjo. Seznanili se bomo tudi z najpogostejšimi manipulacijami delodajalcev in osvojili nekaj tehnik pritiska na delodajalca s pravilnim načinom komunikacije.

ČLANARINA IN LETNO POROČILO

28. november 2019, ZSSS, Ljubljana in 5. december 2019, Škofja Loka

Predava: Majda Gominšek

Na seminarju udeležencem predstavimo: posebnosti poslovanja dejavnosti sindikatov (akti, pridobivanje in poraba članarine; odgovornosti zakonitega zastopnika sindikata – predsednika itd.). Seznanimo jih s predpisi, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata (zakon o računovodstvu; SRS 2006; davčni predpisi itd.). Udeležencem podrobno razložimo sestavine letnega poročila sindikata (inventura; bilanca stanja; izkaz prihodkov in odhodkov; obračun davka na dohodek pravnih oseb; poslovno poročilo in program dela – načrt za prihodnje leto) in rokov pravočasne predložitve (AJPES; FURS; izvršni in nadzorni odbor itd.)..

SOUPRAVLJANJE

12. december 2019, Škofja Loka

Predavata: Katja Gorišek in Andrej Zorko

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o osnovah delavskega soupravljanja, zakonodajni podlagi, vlogi in odgovornostih sveta delavcev ter o pomenu in načinih sodelovanja med svetom delavcev in sindikatom.

Share